1.1. Ретроспективни приказ рада школе

Средња школа у Грделици основана је решењем Републичког секретаријата за просвету 09 бр.1174 од 17.09.1964.године као Одељење Гимназије “Станимир Вељковић- Зеле” у Лесковцу са седиштем у Грделици. Одлуком Скупштине општине Лесковац од 1972.године, Одељење почиње постепено да се гаси(школске 1973/74. године нису уписивани ученици у 1. разред). Међутим, на основу потреба и захтева привреде, радника и грађана Грделице, решењем Републичког секретаријата за образовање и науку бр. 022-60/76-08 од 14.јуна 1976.године, утврђено је да су испуњени услови за почетак рада Одељења Гимназије  “Станимир Вељковић- Зеле” у Лесковцу, са седиштем у Грделици. Тако се поново отвара Одељење и школске 1976/77.године у 1 разред уписују три одељења ученика гимназије (претходно одељење се још није потпуно угасило, јер је 1976/77. године постојао 4. разред гимназије).

Школске 1977/78. године средње образовање се мења, уводи се 1. и 2. фаза заједничке основе усмереног образовања. Решењем Скупштине општине Лесковац  бр. 06-20/79-01 од 28.07.1979. године основан је Образовни центар за усмерено образовање “Седам секретара СКОЈ-а”у Грделици као самостална средња школа. Од школске 1987/88. године нове су промене у средњој школи, усмерење се уводи од 1. разреда, (укидају се заједничке основе), остају само у 2. разреду и са истеком школске године, гасе се. Тако у школској 1987/88. години у 1. разред уводе се усмерења:  Природно-математичка струка (сарадник у природним наукама) – 4.  степен, и за 3. степен – текстилна струка  (ткачи, плетачи предионичари) и дрвопрерашивачка струка – (столари).

Школске 1987/88. године, школа мења назив у школа за усмерено образовање “Седам секретара СКОЈ-а” у Грделици.

Школске 1990/91.године у средњој школи су нове промене: уводе се два типа средњих школа, гимназије и средње стручне школе.

Од школске  1991/92. године школа ради под називом Средња дрвопрерађивачка школа у Грделици.

Школске 2003/2004. године Наставничко веће је покренуло иницијативу за промену назива школе, Школски одбор је донео одлуку и добио Решење о давању сагласности на исту  од Министарства просвете и спорта РС бр. 611-00-00548/2004/03 од 19.07.2004.године.  Нови назив школе гласи: Средња школа.

Средња школа у Грделици је самостална образовна организација, уписана у судски регистар код Окружног (Трговинског) привредног суда у Лесковцу решењем бр. фи 807/00 од 15.05.2001. године. Републички завод за статистику РС, води је под матичним бројем 07282869 и шифром делатности 80220 Техничко и средње стручно образовање. Седиште школе је у Грделици, улица 29. новембра б.б.

Делатност школе је била  средње образовање и васпитање трећег и четвртог  степена сручне спреме, за подручје рада – шумарство и обрада дрвета  дрвопрерађивачке струке, са обазовним профилима:

  1. Техничар за финалну обраду дрвета
  2. Произвођач финалних производа од дрвета

Као таква наша школа је јединствена у Србији, јер код осталих сличних школа ово подручје рада и поменути образовни профили везани су за техничке школе (грађевинску, шумарску, пољопривредну и тд. )  Верификована је за подручје рада шумарство и обрада дрвета, решењем Министарства просвете бр. 022-05-00383/94-03 од 25.05.1994.године.

Елаборатом – захтевом од 05.03.2003.године, обратили смо се Министарству просвете и спорта РС, за увошење новог подручја рада: Трговина, угоститељство и туризам – занимање: Трговац, што нам је Министарство просвете и спорта РС и одобрило. Школа је верификована решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-383/94 од 27.11.2003.године.

Школске 2009/2010. године у оквиру подручја рада Шумарство и обрада дрвета уведен је нови огледни образовни профил- Техничар за обликовање намештаја и ентеријера. Тиме се школа укључила у Програм реформе средњег стручног образовања.

Уз сагласност Наставничког већа и стручног актива предмета дрвопрерађивачке струке, директор школе се 26.12. 2008. године обратио Министарству просвете РС са захтевом за одобрење новог образовног профила  – огледног одељења.

С обзиром, да је наша школа испунила све потребне материјално- техничке, кадровске и просторне услове, Министарство просвете РС је одобрило увођење новог образовног профила. Школа је такође, имала и подршку локалне самоуправе у погледу обезбеђивања финансијских средстава из буџета града за услове рада овог одељења за опремање простора, опреме и наставних средстава (допис бр. 116/2009-05 од 26.05.2009.)

У току школске 2008/2009. године директор школе је именовао тим  од четири професора, који су прошли едукацију везану за реформу средњег стручног образовања.

Школске  2009/2010. године први пут  није уписано одељење 1. разреда  за образовни профил Техничар за финалну обраду дрвета, већ је уписано једно огледно одељење 1. разреда за образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера. Школа је верификована решењем Министарства просвете и науке РС број 022-05-00383/94-03 од 20.01.2012.године

Школске 2010/2011. године, директор школе је Министарству просвете РС поднео захтев за упис четворогодишњег профила Трговински техничар у оквиру подручја рада Трговина, угоститељство и туризам. С обзиром, да је школа испунила све потребне материјално – техничке и кадровске услове, школа је добила сагласност, па је  школске 2011/2012. године први пут уписано једно одељење четворогодишњег образовног профила Трговински техничар (уместо дотадашњег трогодишњег образовног профила Трговац). Школа је верификована решењем Министарства просвете и науке РС број 022-05-00383/94-03 од 20.06.2012. године

На почетку школске 2014/2015. године јавиле су се промене у  структури Наставног плана  и програма.  Наиме, образовни профил Столар  прешао је из огледа у редовни систем. Ученици који су те године уписани у 1. разред, радили су по новом Наставном плану и програму, док су ученици другог и трећег разреда радили по наставном плану и програму за образовни профил Произвођач финалних производа од дрвета. Такође, промене у Наставном плану и програму јавиле су се и у образовном профилу Техничар за обликовање намештаја и ентеријера. Школске 2015/2016.године овај образовни профил прелази из огледа у редовни систем и тада уписујемо одељење 1. разреда које ради по новом наставном плану и програму.

Наиме, образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера  прешао је из огледа у редовни систем, што је условило промене. Наставни предмети који су огледу били изборни постају обавезни. Јављају се  и нови стручни предмети: Рачунарска графика, Дизајн, Израда прототипова и модела и Планирање и контрола производње. Могућност бирања изборних премета ученици имају у трећем и четвртом разреду. Од стручних предмета  ученици могу да бирају следеће предмете: Одрживи дизајн, Маркетинг и презентацијске вештине, Тапацирани намештај, Хидротермичка обрада дрвета и Цртање, простор и облик. Од општеобразовних предмета ученици у трећем и четвртом разреду могу да бирају између следећих предмета: Биологија, Изабрана поглавља математематике,  Музичка култура,  Одабране теме математике, Одабране теме из Историје  и Логика са етиком.

Промене су се јавиле и у Наставном плану и програму за образовни профил Столар.  Преласком из огледа  у редовни систем у Наставном плану и програму  јавили су се нови стручни предмети:  Организација рада, Плочасти материјали у столарству, Рачунарска графика, Предузетништво. Што се тиче изборних предмета, од општеобразовних предмета ученици у трећем разреду могу да бирају следеће предмете: Музичка култура, Историја (изабране теме), Географија у шумарству, Страни језик и Логика. Од стручних предмета ученици могу изабрати један од следећих: Стилови намештаја, Прерада дрвета на пиланама и Тапацирани намештај.

            У  школској 2016/2017. години школа је добила  верификацију за  образовне  профиле  који  се  образују по  новим  наставним  плановима  и програмима (техничар за обликовање наметаја и ентеријера и столар). Наиме, ови образовни профили су из огледа прешли у редовни систем.  Решење за верификацију је: 022-05-00383/94-03 од 25.08.2016. године.  Решење је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Informator